QTV07

480.000

Gồm: 1 vang Style Xanh ; 1 Gối lưng thiếc Julies ; 1 Nho Gift ; 1 trà Gift ; 1 Kẹo thiếc Bát Giác