QTV 01

550.000

Gồm: 1 Vang đỏ Việt pháp Garp Wine ; 1 Bánh gối lưng Jiules cao cấp ; 1 Bánh quy Jacos ; 1 Hộp nơ SCL to