QTV03

540.000

Gồm: 1 bánh quy nhập khẩu Julies ; 1 vang VP 750ml; 1 trà đen cao cấp VN;  1 bánh qui JACOB